Tin tức & sự kiện

15/08/2023

ONW: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

27/07/2023

ONW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

23/06/2023

ONW: Điều lệ Công ty (sửa đổi ngày 21/6/2023)

22/06/2023

ONW: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

08/06/2023

ONW: Đính chính tiêu đề Tờ trình số 06.2023/TT/ĐHĐCĐ/ONW ngày 23/05/2023

31/05/2023

ONW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

23/05/2023

ONW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sửa đổi, bổ sung)

10/05/2023

ONW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/04/2023

ONW: Thông báo thay đổi mẫu dấu công ty

29/04/2023

ONW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

17/04/2023

ONW: Giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục tình trạng cổ phiếu bị cảnh báo và hạn chế giao dịch

11/04/2023

ONW: Báo cáo thường niên 2022

06/04/2023

Đưa cổ phiếu vào diện Cảnh báo và hạn chế giao dịch

04/04/2023

ONW: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

03/04/2023

ONW: Báo cáo tài chính năm 2022

25/03/2023

ONW: Bổ sung tỷ lệ biểu quyết tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/03/2023

ONW: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

19/03/2023

ONW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/03/2023

ONW: Đính chính Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

14/02/2023

ONW: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán