Tin tức & sự kiện

20/09/2022

ONW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2018

14/09/2022

ONW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

08/09/2022

ONW: Thay đổi nhân sự

31/08/2022

ONW: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Bùi Việt Anh

23/08/2022

ONW: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

23/08/2022

ONW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

23/08/2022

ONW: Báo cáo quản trị công ty năm 2020

23/08/2022

ONW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020

23/08/2022

ONW: Báo cáo quản trị công ty năm 2019

23/08/2022

ONW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2019

23/08/2022

ONW: Báo cáo quản trị công ty năm 2018

05/08/2022

ONW: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

04/08/2022

ONW: Giải trình và đưa ra phương án khắc phục tình trạng bị hạn chế giao dịch

03/08/2022

ONW: Giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục tình trạng bị hạn chế giao dịch

03/08/2022

ONW: Thay đổi nhân sự

03/08/2022

ONW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

03/08/2022

ONW: Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

28/07/2022

ONW: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM do không công bố thông tin về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

27/07/2022

ONW: Báo cáo thường niên 2018

27/07/2022

ONW: Báo cáo thường niên 2021