DNSE Detail Stock PAN

HOSE: CTCP Tập đoàn Pan

Thực phẩm khác

logo

PAN

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

4,919 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

449 tỷ

Doanh thu

14,135 tỷ

56.19%

2,151.69

0

1.23

-59.19%

10.73%

4.90%

20.15%

106.68%

65%

2.48%

5.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Khác

100.00%

Tin tức & Sự kiện