DNSE Detail Stock PC1

HOSE: CTCP Tập Đoàn PC1

Tập đoàn công nghiệp

logo

PC1

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

8,770 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

206 tỷ

Doanh thu

8,435 tỷ

2.77%

661.94

0

1.64

8.45%

4.84%

1.72%

20.30%

147.29%

75%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Trịnh Văn Tuấn

21.38%

Phan Ngọc Hiếu

5%

Võ Hồng Quang

1.88%

Lê Thị Thoi

1.88%

Khác

69.86%

Tin tức & Sự kiện