DNSE Detail Stock PCF

UPCOM: CTCP Cà phê PETEC

Nước giải khát

logo

PCF

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

16.20 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

0.21 tỷ

Doanh thu

204 tỷ

2.23%

69.16

0

-0.01

-407.51%

0.98%

0.44%

4.10%

9.63%

45%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP

58.75%

Khác

41.25%

Tin tức & Sự kiện