DNSE Detail Stock PCN

UPCOM: CTCP Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc

Phân phối hóa chất và nông dược

logo

PCN

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

51.80 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

2.70 tỷ

Doanh thu

7.58 tỷ

0.06%

687.66

0

0.40

0%

19.66%

6.35%

48.10%

0%

10%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP 873 - Xây dựng Công trình Giao thông

50.21%

Đặng Đình Hậu

20%

Trần Thị Kim Cúc

11%

Nguyễn Văn Công

9.5%

Khác

9.29%

Tin tức & Sự kiện