DNSE Detail Stock PCN

UPCOM: CTCP Hóa phẩm Dầu khí DMC - Miền Bắc

Phân phối hóa chất và nông dược

logo

PCN

Tin tức

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

PCN

0.00%

05/04/2024

Họp ĐHCĐ bất thường 2018

PCN

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ bất thường năm 2019

PCN

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

PCN

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

PCN

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

PCN

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2016

PCN

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

PCN

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

PCN

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

PCN

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

PCN

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

PCN

0.00%

09/11/2023

PCN: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trần Thị Kim Cúc

PCN

0.00%

28/09/2023

PCN: Công ty cổ phần 873 - Xây dựng công trình giao thông - người có liên quan đến Tổng Giám đốc - đã mua 39,100 CP

PCN

0.00%

31/08/2023

PCN: Công ty cổ phần 873 - Xây dựng công trình giao thông - người có liên quan đến Tổng Giám đốc - đăng ký mua 39,100 CP

PCN

0.00%

17/08/2023

PCN: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Công

PCN

0.00%

08/08/2023

PCN: Nguyễn Văn Dũng không còn là cổ đông lớn

PCN

0.00%

08/08/2023

PCN: Thay đổi nhân sự

PCN

0.00%

14/07/2023

PCN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

PCN

0.00%

04/07/2023

PCN: Thay đổi nhân sự

PCN

0.00%

03/07/2023