Tin tức & sự kiện

21/11/2022

PCN: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Dũng

07/11/2022

PCN: CTCP 873 - Xây dựng công trình giao thông - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 78,518 CP

01/11/2022

PCN: CTCP 873 - Xây dựng công trình giao thông - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 78,518 CP

31/10/2022

PCN: CTCP 873 - Xây dựng công trình giao thông - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 137,358 CP

26/10/2022

PCN: CTCP 873 - Xây dựng công trình giao thông - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 137,358 CP

18/10/2022

PCN: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Công

18/10/2022

PCN: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Đăng Thưởng

05/08/2022

PCN: Bổ nhiệm Bà Vũ Thị Hương giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT

05/08/2022

PCN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

27/07/2022

PCN: Thông báo thay đổi nhân sự Thành viên HĐQT và Thành viên BKS

26/07/2022

PCN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/07/2022

PCN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/06/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PCN của CTCP Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 07/2022 (thời gian cụ thể Công ty sẽ gửi tới các cổ đông trong Giấy mời tham dự)
          - Địa điểm tổ chức họp: Thể hiện trong giấy mời
          - Nội dung họp: + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Tờ trình về việc không phân phối lợi nhuận năm 2021;
          - Nội dung họp: + Tờ trình báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và trình chế độ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2022;
+ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty DMC Miền Bắc;
+ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
+ Một số vấn đề khác...

24/06/2022

PCN: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/06/2022

PCN: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/05/2022

PCN: Thông báo về việc duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của các tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

08/04/2022

PCN: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

04/04/2022

PCN: Bà Vũ Thị Thủy được bổ nhiệm giữ chức Kế Toán Trưởng thay cho Bà Nguyễn Thị Vân Anh

22/03/2022

PCN: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

04/03/2022

PCN: Thay đổi nhân sự