Tin tức & sự kiện

28/09/2023

PCN: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trần Thị Kim Cúc

31/08/2023

PCN: Công ty cổ phần 873 - Xây dựng công trình giao thông - người có liên quan đến Tổng Giám đốc - đã mua 39,100 CP

17/08/2023

PCN: Công ty cổ phần 873 - Xây dựng công trình giao thông - người có liên quan đến Tổng Giám đốc - đăng ký mua 39,100 CP

08/08/2023

PCN: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Văn Công

08/08/2023

PCN: Nguyễn Văn Dũng không còn là cổ đông lớn

14/07/2023

PCN: Thay đổi nhân sự

04/07/2023

PCN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

03/07/2023

PCN: Thay đổi nhân sự

27/06/2023

PCN: Nguyễn Đăng Thưởng không còn là cổ đông lớn

14/06/2023

PCN: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

13/06/2023

PCN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

09/06/2023

PCN: Nhận đươc Đơn từ nhiệm của các thành viên HĐQT, BKS

02/06/2023

PCN: Thay đổi nhân sự

31/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PCN của CTCP Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Bắc như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: + Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
+ Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
+ Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Tờ trình về việc không phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Tờ trình báo cáo tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và trình chế độ tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023;
          - Nội dung họp: + Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia Hội đồng quản trị Công ty DMC Miền Bắc
+ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm, bầu nhân sự tham gia Ban kiểm soát Công ty DMC Miền Bắc;
+ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
+ Một số vấn đề khác...
          - Địa điểm tổ chức họp: Thể hiện trong giấy mời
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 06/2023 (thời gian cụ thể Công ty sẽ gửi tới các cổ đông trong Giấy mời tham dự)

31/05/2023

Nở rộ tình trạng doanh nghiệp "chây ì" công bố BCTC kiểm toán 2022, không ít tên tuổi lớn với kết quả kinh doanh lao dốc

26/05/2023

PCN: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

23/05/2023

Chậm nộp Báo cáo tài chính, HNX đưa cổ phiếu TVC và TKC vào diện hạn chế giao dịch

23/05/2023

Tiền đầu cơ nguội dần, cổ phiếu VND tiếp tục giao dịch khủng

22/05/2023

PCN: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

22/05/2023

PCN: Thông báo về trạng thái chứng khoán