DNSE Detail Stock PDB

HNX: CTCP Tập đoàn Đầu tư Din Capital

Sản xuất bê tông

logo

PDB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

87.32 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

8.00 tỷ

Doanh thu

262 tỷ

6.39%

897.66

0

0.39

-4.48%

6.34%

3.76%

9.05%

15.22%

60%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Dinco

21.74%

Lê Trường Kỹ

14.26%

Huỳnh Phước Huyền Vy

7.29%

Peter Eric Dennis

5.74%

Khác

50.97%

Tin tức & Sự kiện