DNSE Detail Stock PDN

HOSE: CTCP Cảng Đồng Nai

Cảng và dịch vụ hàng hải

logo

PDN

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

4,371 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

326 tỷ

Doanh thu

1,253 tỷ

3.49%

8,805.43

0

0.55

6.13%

33.17%

24.69%

37.60%

8.82%

-

3.72%

35.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng CTCP Phát triển Khu Công nghiệp

51%

Tổng CTCP Đường Sông Miền Nam

20.25%

CTCP Transimex

9%

CTCP Cảng Long Thành

1.43%

Khác

18.32%

Tin tức & Sự kiện