DNSE Detail Stock PDR

HOSE: CTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt

Bất động sản dân cư

logo

PDR

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

18,292 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

713 tỷ

Doanh thu

587 tỷ

0.47%

816.13

0

1.74

-81.40%

7.97%

3.30%

90.74%

36.78%

0.84%

-0.00%

45%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Văn Đạt

38.34%

Công ty TNHH Phát Đạt Holdings

7.74%

Nguyễn Thanh Phong

3.44%

Phạm Thanh Điền

2.86%

Khác

47.62%

Tin tức & Sự kiện