DNSE Detail Stock PEG

UPCOM: Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP

Bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm dầu khí

logo

PEG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,891 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-18.58 tỷ

Doanh thu

7,655 tỷ

1.70%

-74.67

0

0.79

0%

-2.25%

-1.01%

2.89%

0.61%

10%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Dầu Việt Nam - CTCP

94.55%

Khác

5.45%

Tin tức & Sự kiện