DNSE Detail Stock PEG

UPCOM: Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu tư - CTCP

Bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm dầu khí

logo

PEG

Tin tức

Lấy ý kiến CĐ bằng văn bản năm 2023

PEG

0.00%

25/12/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

PEG

0.00%

09/11/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021

PEG

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

PEG

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ bất thường năm 2020

PEG

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

PEG

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

PEG

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

PEG

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

PEG

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 (bất thành)

PEG

0.00%

09/11/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

PEG

0.00%

09/11/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021

PEG

0.00%

09/11/2023

PEG: Thay đổi người công bố thông tin

PEG

+11.54%

25/09/2023

PEG: Ông Nguyễn Thanh Hải thôi đảm nhận chức Phó Tổng Giám Đốc từ 01/11/2023

PEG

0.00%

25/09/2023

PEG: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thành lập Chi nhánh PETEC Nghệ An và công tác nhân sự liên quan

PEG

0.00%

20/09/2023

6 tổ chức liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị PVD đăng ký mua vào 1,7 triệu cổ phiếu

PEG

0.00%

PVD

+2.03%

+1

28/08/2023

6 tổ chức liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị PVD đăng ký mua vào 1,7 triệu cổ phiếu

Lợi nhuận ngành dầu khí “bốc hơi”

PEG

0.00%

BSR

-1.57%

+11

18/08/2023

Lợi nhuận ngành dầu khí “bốc hơi”

PEG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

PEG

0.00%

03/08/2023

PEG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

PEG

0.00%

03/08/2023

PEG: Báo cáo tài chính quý 2/2023

PEG

0.00%

29/07/2023