DNSE Detail Stock PET

HOSE: Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí

Phân phối các mặt hàng điện, điện tử

logo

PET

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

3,132 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

114 tỷ

Doanh thu

17,241 tỷ

39.59%

1,067.96

0

1.54

4.75%

6.51%

1.35%

4.10%

234.53%

75%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

23.35%

Cao Trường Sơn

4.87%

Phùng Tuấn Hà

3.06%

Nguyễn Đức Minh

0%

Khác

68.72%

Tin tức & Sự kiện