DNSE Detail Stock PFL

UPCOM: CTCP Dầu khí Đông Đô

Xây dựng công trình khác

logo

PFL

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

130 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-6.08 tỷ

Doanh thu

12.89 tỷ

0.03%

-121.59

0

1.42

0%

-2.72%

-1.94%

-10.83%

0%

60%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam

34.87%

CTCP Địa ốc Phú Long

6.79%

CTCP Đầu Tư Song Kim

5%

Khác

53.34%

Tin tức & Sự kiện