DNSE Detail Stock PGB

UPCOM: Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển

Ngân hàng

logo

PGB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

7,392 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

250 tỷ

Doanh thu

3,411 tỷ

58,764 tỷ

595.86

2.69%

1,854.16%

-0.42%

2.93%

31.95%

13.64%

5.18%

0.48%

0.67

60%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Quốc tế Cường Phát

13.54%

CTCP Thương mại Vũ Anh Đức

13.36%

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Phát triển Thương mại Gia Linh

13.1%

Khác

60.00%

Tin tức & Sự kiện