DNSE Detail Stock PGS

HNX: CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam

Phân phối khí đốt thiên nhiên

logo

PGS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,550 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

102 tỷ

Doanh thu

5,689 tỷ

4.62%

2,031.82

0

-0.26

49.08%

10.11%

4.12%

15.56%

30.85%

65%

7.22%

20.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Phan Quốc Nghĩa

35.26%

Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP

35.26%

CTCP Quản lý Quỹ đầu tư MB

4.87%

Halley Sicav - Halley Asian Prosperity

4.26%

Khác

20.35%

Tin tức & Sự kiện