DNSE Detail Stock PIA

HNX: CTCP Tin học Viễn thông Petrolimex

Tư vấn công nghệ thông tin và dịch vụ khác

logo

PIA

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

120 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

14.00 tỷ

Doanh thu

123 tỷ

10.92%

3,589.10

0

0.09

-112.12%

20.83%

16.92%

43.30%

0%

35%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex

50.33%

Hoàng Hải Đường

12.58%

PETER ERIC DENNIS

5.17%

Phan Thanh Sơn

2.03%

Khác

29.89%

Tin tức & Sự kiện