DNSE Detail Stock PIC

HNX: CTCP Đầu tư Điện lực 3

Sản xuất và phân phối điện

logo

PIC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

900 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

25.20 tỷ

Doanh thu

118 tỷ

0.22%

755.86

0

0.05

-90.21%

6.81%

5.78%

41.44%

10.91%

20%

3.38%

5.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Điện lực Miền Trung

74.08%

Ngân hàng TMCP An Bình

5.17%

CTCP Điện lực Khánh Hòa

4.11%

Khác

16.64%

Tin tức & Sự kiện