DNSE Detail Stock PIV

UPCOM: CTCP PIV

Cửa hàng chuyên dụng

logo

PIV

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

90.09 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-0.87 tỷ

Doanh thu

7.12 tỷ

0.14%

-50.39

0

0.07

0%

-29.21%

-25.97%

7.10%

0%

95%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

America LLC

4.77%

Lê Xuân Minh

3.61%

Phạm Văn Thuận

3.25%

Trần Văn Lượng

2.93%

Khác

85.44%

Tin tức & Sự kiện