Tin tức & sự kiện

22/09/2022

PLP: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17 và Điều lệ công ty

20/09/2022

PLP: Nhắc nhở chậm công bố Nghị quyết HĐQT về giao dịch với người liên quan

19/09/2022

PLP: Bổ sung nghị quyết HĐQT thông qua các giao dịch, hợp đồng với người có liên quan

16/09/2022

PLP: Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung

30/08/2022

PLP: Giải trình biến động KQKD 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

30/08/2022

PLP: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

26/08/2022

PLP: Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

26/08/2022

PLP: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ

26/08/2022

PLP: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

26/08/2022

PLP: Đính chính Nghị quyết HĐQT số 15/2022/NQ-HĐQT

23/08/2022

PLP: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án phân phối cổ phiếu riêng lẻ

18/07/2022

PLP: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua các giao dịch, hợp đồng với người có liên quan

01/07/2022

PLP: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

23/06/2022

PLP: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

22/06/2022

PLP: Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

22/06/2022

PLP: Nghị quyết BKS về việc bầu Trưởng BKS

22/06/2022

PLP: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT

20/06/2022

PLP: Cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 lần 3

11/06/2022

PLP: Thông báo về việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022-2027

03/06/2022

PLP: Thông báo công văn của UBCKNN về hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của PLP