DNSE Detail Stock PLX

HOSE: Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam

Bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm dầu khí

logo

PLX

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

53,619 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

3,287 tỷ

Doanh thu

281,653 tỷ

62.39%

2,587.14

0

0.98

61.84%

12.06%

4.74%

5.81%

54.84%

10%

4.35%

15.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước Tại Doanh nghiệp

77.26%

Công ty TNHH ENEOS Việt Nam

13.32%

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

1.83%

Khác

7.59%

Tin tức & Sự kiện