DNSE Detail Stock PMB

HNX: CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc

Phân phối hóa chất và nông dược

logo

PMB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

128 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

10.68 tỷ

Doanh thu

2,212 tỷ

37.16%

889.74

0

0.17

28.73%

7.24%

4.80%

3.63%

0%

15%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí

75%

America LLC

4.84%

Khác

20.16%

Tin tức & Sự kiện