DNSE Detail Stock PMP

HNX: CTCP Bao bì đạm Phú Mỹ

Bao bì, đóng gói bằng nhựa

logo

PMP

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

58.80 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

7.17 tỷ

Doanh thu

557 tỷ

15.87%

1,706.72

0

0.26

64.04%

10.28%

3.01%

11.43%

162.26%

20%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí

43.34%

Công ty TNHH Hương Phong

40%

Khác

16.66%

Tin tức & Sự kiện