Tin tức & sự kiện

18/08/2022

PMS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận lớn hơn 10% so với cùng kỳ của BCTC riêng bán niên năm 2022 đã soát xét

18/08/2022

PMS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận lớn hơn 10% so với cùng kỳ của BCTC hợp nhất bán niên năm 2022 đã soát xét

18/08/2022

PMS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

18/08/2022

PMS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

22/06/2022

PMS: PMS ký hợp đồng kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

13/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,400 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMS của CTCP Cơ khí xăng dầu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 24%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Kế toán Tài vụ Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu. Địa chỉ : 446 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình Thạnh, TP. HCM (vào các ngày thứ hai hoặc thứ tư hàng tuần) bắt đầu từ ngày 25/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

05/05/2022

PMS: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

05/05/2022

PMS: Báo cáo tài chính quý 1/2022

05/05/2022

PMS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

29/04/2022

PMS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

14/04/2022

PMS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/03/2022

PMS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMS của CTCP Cơ khí xăng dầu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 11/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau
          - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/03/2022

PMS: Giải trình chênh lệch lớn hơn 10% so với cùng kỳ của BCTC 2021 hợp nhất

04/03/2022

PMS: Giải trình chênh lệch lớn hơn 10% so với cùng kỳ của BCTC 2021 công ty mẹ

04/03/2022

PMS: Báo cáo tài chính năm 2021

04/03/2022

PMS: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

24/02/2022

PMS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2022

24/02/2022

PMS: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ 2022