Tin tức & sự kiện

01/02/2023

BCTC 4/2022 PMS - Lợi nhuận tăng 20,35% trong năm 2022.

30/01/2023

PMS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ của BCTC riêng Quý 4 năm 2022

30/01/2023

PMS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận so với cùng kỳ của BCTC hợp nhất Quý 4 năm 2022

27/01/2023

PMS: Báo cáo tài chính quý 4/2022

27/01/2023

PMS: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

18/01/2023

PMS: Thay đổi nhân sự

04/01/2023

PMS: Thay đổi nhân sự

25/10/2022

PMS: CBTT kết quả kiểm tra thuế năm 2019. 2020

25/10/2022

PMS: Công bố thông tin kết quả kiểm tra thuế năm 2019. 2020

24/10/2022

PMS: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

24/10/2022

PMS: Báo cáo tài chính quý 3/2022

18/08/2022

PMS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận lớn hơn 10% so với cùng kỳ của báo cáo tài chính riêng bán niên năm 2022 đã soát xét

18/08/2022

PMS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận lớn hơn 10% so với cùng kỳ của BCTC hợp nhất bán niên năm 2022 đã soát xét

18/08/2022

PMS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận lớn hơn 10% so với cùng kỳ của báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2022 đã soát xét

18/08/2022

PMS: Giải trình chênh lệch lợi nhuận lớn hơn 10% so với cùng kỳ của BCTC riêng bán niên năm 2022 đã soát xét

18/08/2022

PMS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

18/08/2022

PMS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

01/08/2022

PMS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

01/08/2022

PMS: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

01/08/2022

PMS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022