Tin tức & sự kiện

01/02/2023

BCTC 4/2022 PMW - Lợi nhuận tăng 0,95% trong năm 2022.

19/01/2023

PMW: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

19/01/2023

Giao dịch bổ sung - 2,999,832 CP

11/01/2023

PMW: Ngày 19/01/2023, ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu ĐKGD bổ sung

10/01/2023

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 2,999,832 CP

09/01/2023

PMW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

06/01/2023

PMW: Công văn của UBCKNN về báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

05/01/2023

PMW: Quyết định chấp thuận đăng ký giao dịch bổ sung 2,999,832 cổ phiếu

03/01/2023

PMW: Đính chính Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

28/12/2022

PMW: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kết quả thực hiện quyền mua, phương án xử lý cổ phiếu lẻ và phân phối cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không mua hết trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng

28/12/2022

PMW: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần 2

28/12/2022

PMW: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

28/12/2022

PMW: Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

22/12/2022

PMW: Công văn của UBCKNN về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

30/11/2022

PMW: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

29/11/2022

PMW: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

29/11/2022

PMW: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn sở hữu

22/11/2022

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 40:3

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMW của CTCP Cấp nước Phú Mỹ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 40:3 (cổ đông sở hữu 40 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới).
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 157 cổ phần Công ty với tỷ lệ thực hiện quyền 40:3 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là: 157*3/40 = 11,78 cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 11 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,78 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại trụ sở Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 4.000.000
          - Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền, 10 quyền sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới)
          - Giá phát hành: 10.000 đồng/01 cổ phiếu
          - Phương án làm tròn : Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được chào bán cho Công đoàn Công ty.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn khi chào bán cho cổ đông hiện hữu được Công ty phát hành cho cổ đông là Công đoàn Công ty.
Ø Giá phát hành đối với cổ phiếu lẻ: 10.000 đồng/cổ phiếu
Ø Hạn chế chuyển nhượng: trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
Ø Mục đích sử dụng vốn: bổ sung vốn lưu động cho Công ty
Ø Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu: sau khi Hội đồng quản trị công bố kết quả phát hành
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 84 cổ phiếu, khi đó cổ đông A sẽ được mua cổ phiếu mới phát hành như sau: 84*1/10 = 8,4 cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu cổ đông A có quyền mua là 8 cổ phiếu, số cổ phần lẻ (0,4 cổ phiếu) sẽ được chào bán cho cổ đông là Công đoàn Công ty.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu là số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua (cổ đông hiện hữu không mua hết và/hoặc từ chối và/hoặc hết hạn đóng tiền mua cổ phiếu mà không đóng tiền mua); Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phần còn lại chưa phân phối hết với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Ø Số lượng cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của Hội đồng quản trị sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Ø Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu: sau khi hội đồng quản trị công bố kết quả phát hành.
          - Thông tin về tài khoản đặt mua:
               + Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
               + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu
               + Số tài khoản: 76210001263855
          - Loại cổ phiếu đặt mua: loại tự do chuyển nhượng.
          - Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
               + Thời gian bắt đầu: 30/11/2022
               + Thời gian kết thúc: 12/12/2022
          - Thời gian đăng ký đặt mua:
               + Thời gian bắt đầu: 30/11/2022
               + Thời gian kết thúc: 21/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân đi kèm.
Địa chỉ: Số 02 Đường Độc Lập, Khu phố Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
          - Số lần chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông được chuyển nhượng một (01) lần. Bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.

22/11/2022

Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 10:1, giá 10,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PMW của CTCP Cấp nước Phú Mỹ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 40:3 (cổ đông sở hữu 40 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới).
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ hàng thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 157 cổ phần Công ty với tỷ lệ thực hiện quyền 40:3 thì số cổ phần mà cổ đông A nhận được là: 157*3/40 = 11,78 cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn trên số cổ phần mới mà cổ đông A được nhận là 11 cổ phần. Số cổ phần lẻ (0,78 cổ phần) sẽ được hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại trụ sở Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 4.000.000
          - Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (1 cổ phiếu sẽ nhận được 1 quyền, 10 quyền sẽ được mua thêm 1 cổ phiếu mới)
          - Giá phát hành: 10.000 đồng/01 cổ phiếu
          - Phương án làm tròn : Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ được chào bán cho Công đoàn Công ty.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn khi chào bán cho cổ đông hiện hữu được Công ty phát hành cho cổ đông là Công đoàn Công ty.
Ø Giá phát hành đối với cổ phiếu lẻ: 10.000 đồng/cổ phiếu
Ø Hạn chế chuyển nhượng: trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
Ø Mục đích sử dụng vốn: bổ sung vốn lưu động cho Công ty
Ø Thời gian đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu: sau khi Hội đồng quản trị công bố kết quả phát hành
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 84 cổ phiếu, khi đó cổ đông A sẽ được mua cổ phiếu mới phát hành như sau: 84*1/10 = 8,4 cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu cổ đông A có quyền mua là 8 cổ phiếu, số cổ phần lẻ (0,4 cổ phiếu) sẽ được chào bán cho cổ đông là Công đoàn Công ty.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu là số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua (cổ đông hiện hữu không mua hết và/hoặc từ chối và/hoặc hết hạn đóng tiền mua cổ phiếu mà không đóng tiền mua); Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn nhà đầu tư khác có nhu cầu mua cổ phần còn lại chưa phân phối hết với giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Ø Số lượng cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua được chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của Hội đồng quản trị sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
Ø Thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu: sau khi hội đồng quản trị công bố kết quả phát hành.
          - Thông tin về tài khoản đặt mua:
               + Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ
               + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Phú Mỹ, Bà Rịa – Vũng Tàu
               + Số tài khoản: 76210001263855
          - Loại cổ phiếu đặt mua: loại tự do chuyển nhượng.
          - Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
               + Thời gian bắt đầu: 30/11/2022
               + Thời gian kết thúc: 12/12/2022
          - Thời gian đăng ký đặt mua:
               + Thời gian bắt đầu: 30/11/2022
               + Thời gian kết thúc: 21/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân đi kèm.
Địa chỉ: Số 02 Đường Độc Lập, Khu phố Tân Ngọc, P. Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
          - Số lần chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông được chuyển nhượng một (01) lần. Bên chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng.

18/11/2022

PMW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu