DNSE Detail Stock PNJ

HOSE: CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận

Hàng hóa xa xỉ

logo

PNJ

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

32,078 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

1,960 tỷ

Doanh thu

35,935 tỷ

100.00%

5,976.57

0

0.69

16.82%

19.93%

15.20%

17.55%

3.47%

80%

0.70%

6.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Dragon Capital Markets Ltd

6.38%

Sprucegrove Investment Management Ltd

5.06%

Trần Phương Ngọc Hà

3.74%

Vietnam Enterprise Investments Ltd

3%

Khác

81.82%

Tin tức & Sự kiện