DNSE Detail Stock PPC

HOSE: CTCP Nhiệt điện Phả Lại

Sản xuất và phân phối điện

logo

PPC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

5,114 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

498 tỷ

Doanh thu

6,499 tỷ

4.79%

1,552.05

0

0.48

66.24%

10.18%

8.01%

1.67%

4.29%

25%

14.58%

21.50%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Phát điện 2

51.9%

Công ty TNHH Năng lượng REE

23.52%

Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity

8.96%

Khác

15.62%

Tin tức & Sự kiện