DNSE Detail Stock PPE

HNX: CTCP Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam

Dịch vụ tư vấn xây dựng

logo

PPE

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

24.00 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

0.60 tỷ

Doanh thu

5.56 tỷ

100.00%

299.35

0

0.20

-114.57%

5.34%

3.71%

0.90%

0%

95%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Trần Thị Thu Hiền

20.81%

Thái Minh Dương

20.64%

Phạm Thị Phương

7.6%

CTCP Đầu tư và Quản lý Nguồn điện Việt Nam

3.3%

Khác

47.65%

Tin tức & Sự kiện