DNSE Detail Stock PPI

UPCOM: CTCP Đầu tư và Phát triển Dự án Hạ tầng Thái Bình Dương

Xây dựng nhà ở, chung cư

logo

PPI

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

19.32 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-3.07 tỷ

Doanh thu

0 tỷ

0%

0

0

0.54

0%

2.15%

-2.01%

0%

-19.12%

100%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức

4.97%

Đoàn Văn Tuyến

4.87%

Trần Đình Phong

4.76%

Phan Lưu Minh Thịnh

4.72%

Khác

80.68%

Tin tức & Sự kiện