DNSE Detail Stock PQN

UPCOM: CTCP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC

Xây dựng công trình khác

logo

PQN

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

120 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

21.96 tỷ

Doanh thu

1,059 tỷ

2.12%

731.87

0

0

-49.77%

15.60%

2.38%

6.09%

0%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

95.19%

Khác

4.81%

Tin tức & Sự kiện