DNSE Detail Stock PRO

UPCOM: CTCP Procimex Việt Nam

Nuôi trồng và chế biến thủy sản

logo

PRO

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

14.70 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

1.18 tỷ

Doanh thu

23.30 tỷ

0.03%

392.71

0

-0.09

0%

2.49%

2.27%

20.04%

0%

45%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ngô Lương Quỳnh Mai

10.14%

CTCP Tonkin Spices

3.43%

Nguyễn Quang Trung

1.67%

Khác

84.76%

Tin tức & Sự kiện