Tin tức & sự kiện

31/07/2023

PRO: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

03/07/2023

PRO: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

03/07/2023

PRO: Thay đổi nhân sự

03/07/2023

PRO: Thay đổi nhân sự

12/06/2023

PRO: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/06/2023

PRO: Nhận được Đơn từ nhiệm của bà Bùi Thị Thanh Thúy - Trưởng Ban Kiểm soát

22/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PRO của CTCP Procimex Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Tổng Giám đốc;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
+ Tờ trình phê duyệt kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;
+ Tờ trình về phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
          - Nội dung họp: + Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
+ Các nội dung khác phát sinh thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
          - Địa điểm tổ chức họp: Sẽ thông báo tại thư mời họp
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 30/06/2023

18/05/2023

PRO: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

15/05/2023

PRO: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 PRO - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 1 tỷ đồng.

18/04/2023

PRO: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

10/04/2023

PRO: Báo cáo thường niên 2022

21/03/2023

PRO: Báo cáo tài chính năm 2022

21/03/2023

PRO: Báo cáo tài chính năm 2022 (Công ty mẹ)

16/02/2023

PRO: Đính chính thông tin tại Báo cáo quản trị công ty năm 2022

10/02/2023

Cổ phiếu nào biến động giá và được giao dịch nhiều nhất trên thị trường UPCOM tháng 1/2023?

08/02/2023

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 64,9 tỷ đồng trên sàn UPCoM

07/02/2023

PRO: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

24/11/2022

PRO: Ký hợp đồng Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

03/08/2022

PRO: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022