DNSE Detail Stock PSH

HOSE: CTCP Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam Sông Hậu

Bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm dầu khí

logo

PSH

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

795 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-171.92 tỷ

Doanh thu

2,742 tỷ

0.61%

-1,362.61

0

1.07

0%

-10.94%

-1.67%

14.68%

429.95%

40%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Mai Văn Huy

44.82%

Võ Bích Trâm

0%

Khác

55.18%

Tin tức & Sự kiện