Tin tức & sự kiện

29/12/2022

PSL: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

29/11/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 250 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSL của CTCP Chăn nuôi Phú Sơn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 2,5%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 250 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/03/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai bắt đầu từ ngày 30/03/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần khi đến nhận cổ tức.năm 2022

22/11/2022

PSL: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

14/11/2022

PSL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/09/2022

PSL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/07/2022

PSL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

10/06/2022

PSL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/06/2022

PSL: Cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/05/2022

PSL đặt kế hoạch lãi sau thuế 2022 giảm gần 78%

CTCP Chăn nuôi Phú Sơn (UPCoM: PSL) dự kiến năm 2022, doanh thu giảm 23% còn 9,420 tỷ đồng, lãi sau thuế cũng giảm 78% còn hơn 5 tỷ đồng.

21/05/2022

PSL: Nghị quyết Hội đồng quản trị kỳ họp ngày 19/5/2022

20/05/2022

PSL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/04/2022

PSL: Thông báo về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (0%)

25/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSL của CTCP Chăn nuôi Phú Sơn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 09/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn, số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
          - Nội dung họp: Thông qua báo cáo HĐQT năm 2021, báo cáo BKS năm 2021, Báo cáo kiểm toán năm 2021 và các nội dung khác có liên quan.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai bắt đầu từ ngày 30/09/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần khi đến nhận cổ tức.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

25/04/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,600 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PSL của CTCP Chăn nuôi Phú Sơn như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 09/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty CP Chăn nuôi Phú Sơn, số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
          - Nội dung họp: Thông qua báo cáo HĐQT năm 2021, báo cáo BKS năm 2021, Báo cáo kiểm toán năm 2021 và các nội dung khác có liên quan.
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 16%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn, số 101 ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai bắt đầu từ ngày 30/09/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần khi đến nhận cổ tức.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

24/04/2022

Doanh nghiệp nào chốt quyền trả cổ tức trước kỳ nghỉ lễ 30/04?

Trong tuần giao dịch cuối cùng tháng 4 (25-29/04), có 7 doanh nghiệp thực hiện giao dịch không hưởng quyền nhằm trả cổ tức tiền mặt năm 2021.

19/04/2022

PSL: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

PSL: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022 . trả cổ tức bằng tiền mặt

02/04/2022

PSL: Ông Vũ Quang Tiến được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám Đốc

31/03/2022

PSL: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2021

31/03/2022

PSL: Nghị quyết Hội đồng quản trị