DNSE Detail Stock PTC

HOSE: CTCP Đầu Tư Icapital

Nhà thầu thiết bị xây dựng

logo

PTC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

180 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

8.40 tỷ

Doanh thu

71.18 tỷ

1.10%

261.00

0

1.02

-20.85%

1.76%

0.95%

46.42%

0%

80%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Võ Anh Linh

15.22%

Phạm Thị Thu Hà

9.01%

Đàm Sương Mai

1.18%

Khác

74.59%

Tin tức & Sự kiện