DNSE Detail Stock PTI

HNX: Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện

Bảo hiểm phi nhân thọ

logo

PTI

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

2,758 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

280 tỷ

Doanh thu

4,534 tỷ

8,530 tỷ

3,484.71

38.03%

97.27%

-46.70%

0.29

14.06%

3.23%

45%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH Bảo hiểm Dongbu

37.32%

CTCP Chứng khoán VNDirect

20%

Hoàng Thị Minh Phương

9.89%

Vũ Thị Thư

9.89%

Khác

22.90%

Tin tức & Sự kiện