DNSE Detail Stock PVA

UPCOM: CTCP Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An

Xây dựng công trình khác

logo

PVA

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

10.92 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

0 tỷ

Doanh thu

0 tỷ

0%

-8.81

0

1.56

0%

0%

0%

0%

-51.41%

70%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam

22.64%

Mai Ngọc Quan

4.69%

CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

2.18%

Lê Thị Kim Chi

0%

Khác

70.49%

Tin tức & Sự kiện