DNSE Detail Stock PVB

HNX: CTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam

Thiết bị và dịch vụ dầu khí

logo

PVB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

603 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

33.85 tỷ

Doanh thu

379 tỷ

100.00%

1,566.97

0

1.43

-74.89%

8.98%

8.09%

17.45%

0%

50%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP

52.94%

Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity

4.9%

CTCP Quản lý Quỹ đầu tư MB

1.12%

Khác

41.04%

Tin tức & Sự kiện