DNSE Detail Stock PVC

HNX: Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP

Thiết bị và dịch vụ dầu khí

logo

PVC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,226 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

13.45 tỷ

Doanh thu

2,961 tỷ

13.04%

165.63

0

1.50

0%

2.59%

1.24%

7.06%

45.47%

65%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

36%

Khác

64.00%

Tin tức & Sự kiện