DNSE Detail Stock PVD

HOSE: Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí

Khoan dầu khí

logo

PVD

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

17,899 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

677 tỷ

Doanh thu

6,333 tỷ

100.00%

1,217.73

0

1.36

-22.91%

4.37%

2.99%

23.97%

22.82%

50%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

38.23%

CTBC Vietnam Equity Fund

4.95%

Norges Bank

2%

DC Developing Markets Strategies Public Ltd Co

1.59%

Khác

53.23%

Tin tức & Sự kiện