DNSE Detail Stock PVE

UPCOM: Tổng Công ty Tư vấn thiết kế Dầu khí - CTCP

Dịch vụ tư vấn xây dựng

logo

PVE

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

50.00 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

0 tỷ

Doanh thu

0 tỷ

0%

0

0

0.56

-85.33%

0%

0%

0%

105.01%

50%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

29%

Technip Geoproduction Malaysia

10%

Nguyễn Tiến Dũng

6.24%

Viet Nam Equity Holding

5.93%

Khác

48.83%

Tin tức & Sự kiện