DNSE Detail Stock PVI

HNX: CTCP PVI

Bảo hiểm phi nhân thọ

logo

PVI

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

14,289 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

1,063 tỷ

Doanh thu

6,735 tỷ

30,711 tỷ

4,537.62

30.52%

95.16%

260.68%

0.40

13.41%

3.82%

14%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

HDI Global SE

38.89%

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

35%

Funderburk Lighthouse Ltd

12.61%

Funderburk Lighthouse Limited

12.61%

Khác

0.89%

Tin tức & Sự kiện