DNSE Detail Stock PVL

UPCOM: CTCP Đầu tư Nhà Đất Việt

Bất động sản dân cư

logo

PVL

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

145 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-88.91 tỷ

Doanh thu

-3.25 tỷ

0%

-1,778.28

0

0.67

0%

-42.82%

-28.47%

-0.79%

0%

3.45%

-0.00%

80%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Trịnh Quốc Khánh

8.01%

Nguyễn Việt Dũng

6.47%

Bạch Đức Huyến

5.2%

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Việt Nam

5.14%

Khác

75.18%

Tin tức & Sự kiện