DNSE Detail Stock PVS

HNX: Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam

Thiết bị và dịch vụ dầu khí

logo

PVS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

20,409 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

1,112 tỷ

Doanh thu

19,379 tỷ

85.34%

2,327.21

0

1.38

-32.69%

8.40%

4.45%

5.64%

10.77%

50%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

51.38%

CTCP Quản lý quỹ VinaCapital

4.34%

Market Vectors Vietnam ETF

4.15%

CTBC Vietnam Equity Fund

3.56%

Khác

36.57%

Tin tức & Sự kiện