DNSE Detail Stock PVT

HOSE: Tổng CTCP Vận tải Dầu khí

Lưu trữ và vận chuyển dầu khí

logo

PVT

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

10,289 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

1,021 tỷ

Doanh thu

10,055 tỷ

69.84%

2,869.24

0

1.37

-0.57%

14.63%

8.10%

20.27%

60.97%

50%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

46.36%

Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam

4.5%

Khác

49.14%

Tin tức & Sự kiện