DNSE Detail Stock PVV

UPCOM: CTCP Vinaconex 39

Xây dựng công trình khác

logo

PVV

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

45.00 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-30.12 tỷ

Doanh thu

17.53 tỷ

0.04%

-1,003.90

0

0.56

0%

34.25%

-3.47%

14.36%

-227.60%

55%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương

16.67%

Nguyễn Bích Hằng

14.05%

Nguyễn Việt Hưng

9.89%

Dương Ngọc Hùng

6.72%

Khác

52.67%

Tin tức & Sự kiện