DNSE Detail Stock PVY

UPCOM: CTCP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí

Xây dựng công trình khác

logo

PVY

Tin tức

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

PVY

+4.17%

9 ngày trước

Cổ phiếu PVY của Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí bị hạn chế giao dịch

PVY

0.00%

BID

+1.15%

+1

12/03/2024

Cổ phiếu PVY của Công ty Cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí bị hạn chế giao dịch

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 (bất thành)

PVY

0.00%

09/11/2023

PVY: Thay đổi nhân sự

PVY

-6.90%

12/10/2023

PVY: Thông báo về trạng thái chứng khoán

PVY

0.00%

21/08/2023

PVY: Quyết định về việc duy trì hạn chế giao dịch

PVY

0.00%

21/08/2023

PVY: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

PVY

0.00%

17/08/2023

PVY: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

PVY

0.00%

26/07/2023

PVY: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

PVY

-8.00%

21/07/2023

PVY: Báo cáo tài chính quý 2/2023

PVY

+13.64%

20/07/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

PVY

14/07/2023

PVY: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

PVY

0.00%

11/07/2023

PVY: Thông báo và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

PVY

-9.09%

07/07/2023

PVY: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

PVY

0.00%

05/07/2023

PVY: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

PVY

0.00%

22/05/2023

PVY: Thay đổi nhân sự

PVY

0.00%

16/05/2023

PVY: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

PVY

+13.33%

05/05/2023

PVY: Giải trình nguyên nhân và đưa ra phương án khắc phục tình trạng cổ phiếu bị hạn chế giao dịch

PVY

21/04/2023

PVY: Báo cáo tài chính quý 1/2023

PVY

18/04/2023

PVY: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

PVY

18/04/2023