DNSE Detail Stock PXC

UPCOM: CTCP Phát triển Đô thị Dầu khí

Xây dựng công trình khác

logo

PXC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

14.03 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-2.86 tỷ

Doanh thu

0.74 tỷ

0.00%

0

0

0

0%

2.83%

-1.44%

-119.74%

0%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam

53.44%

Tổng CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí

35.63%

Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam

6.48%

Khác

4.45%

Tin tức & Sự kiện