DNSE Detail Stock PXL

UPCOM: CTCP Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn

Bất động sản công nghiệp

logo

PXL

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,173 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

0.72 tỷ

Doanh thu

11.96 tỷ

0.03%

8.69

0

1.70

173.18%

0.09%

0.08%

76.46%

0%

70%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Hạ tầng Gelex

25.52%

Tổng Công ty IDICO – CTCP

8.55%

CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư MB

4.97%

Trần Minh Chính

4.78%

Khác

56.18%

Tin tức & Sự kiện