DNSE Detail Stock QHD

HNX: CTCP Que hàn điện Việt Đức

Sản xuất thiết bị, máy móc nông và công nghiệp

logo

QHD

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

209 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

23.69 tỷ

Doanh thu

311 tỷ

2.61%

4,288.87

0

-0.64

16.34%

21.95%

14.65%

18.52%

10.40%

85%

5.48%

20.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ngô Văn Hùng

12.6%

Phạm Văn Tư

5.66%

Ngô Bá Việt

5.15%

Ngô Duy Đông

4.9%

Khác

71.69%

Tin tức & Sự kiện