DNSE Detail Stock QNW

UPCOM: CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi

Hệ thống cung cấp và xử lý nước

logo

QNW

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

214 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

15.60 tỷ

Doanh thu

88.94 tỷ

0.35%

779.78

0

-0.56

506.91%

6.61%

6.00%

34.07%

3.48%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Hoàng Thịnh Đạt

72.55%

Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Ngãi

23.36%

Khác

4.09%

Tin tức & Sự kiện